Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van handelsnaam LIT Marketing aan opdrachtgevers. LIT Marketing is gevestigd in Arnhem, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 78369010.

Deze algemene voorwaarden zijn herzien op 20 juli 2021.

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LIT Marketing en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst en/of meerwerk voortvloeit.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door LIT Marketing zijn ingehuurd betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.

1.4 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 LIT Marketing heeft tot doel om de online marketing voor de opdrachtgever te verzorgen. De wijze waarop dit gebeurd is aan de opdrachtgever uitgelegd en/of vastgesteld in een orderbevestiging.

1.6 LIT Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. LIT Marketing zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren.

1.7 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en). Het recht op ontbinding geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf.

1.8 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.2 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven door LIT Marketing. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit de getekende offerte dan wel overeenkomst.

2.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn en/of wanneer meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan uit de aanvraag blijkt, heeft LIT Marketing het recht het meerwerk in rekening te brengen, dan wel de prijzen aan te passen.

2.4 Indien er zich na het aangaan van enige overeenkomst prijsverhogingen voordoen, welke buiten de invloedsfeer liggen van LIT Marketing, is LIT Marketing gerechtigd deze prijsverhogingen door te belasten aan de opdrachtgever.

2.5 Indien bij het opstellen van een offerte, op verzoek van de opdrachtgever, meer dan gebruikelijke inspanningen van LIT Marketing worden verlangd, is LIT Marketing gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen, zelfs wanneer deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

2.6 LIT Marketing kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht LIT Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Een aanbod of offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 3: Opdrachten / orders
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever het aanbod en/of de offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien opdrachtgever een orderbevestiging heeft ondertekend.

3.2 In geval opdrachtgever een opdracht aan LIT Marketing verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, is LIT Marketing slechts aan deze opdracht gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 Wanneer de bevestiging van de opdracht, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van LIT Marketing, komt de overeenkomst pas tot stand indien LIT Marketing schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

3.4 Indien LIT Marketing de voltooide werkzaamheden ter goedkeuring aan opdrachtgever aanbiedt, heeft opdrachtgever het recht op twee kosteloze correctieronden. Als opdrachtgever meer of extra correcties wil laten doorvoeren door LIT Marketing, komen de daaruit voortvloeiende kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever. Bij geen bericht binnen 14 dagen mag LIT Marketing de uitgevoerde werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond beschouwen en heeft LIT Marketing het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

3.5 LIT Marketing heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van LIT Marketing wenselijk is. 

 

Artikel 4: Wijziging opdracht
4.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk en worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

4.2 Indien LIT Marketing, door omstandigheden welke ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is LIT Marketing gerechtigd de daaruit vloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt hierover, voor zover dat mogelijk is, vooraf geïnformeerd. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. De factuurbedragen die betrekking hebben op de wel uitgevoerde werkzaamheden, dienen te worden voldaan.

4.3 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door LIT Marketing buiten haar rekening en risico wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.4 LIT Marketing heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als: 1) buiten toedoen of nalaten van LIT Marketing de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd. 2) de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met LIT Marketing. Mocht een van deze gevallen zich voordoen dan heeft LIT Marketing het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

4.5 Opdrachtgever en LIT Marketing kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 5: Levertijd en garantie
5.1 Een overeengekomen levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door LIT Marketing wordt ontvangen.

5.2 Indien opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren dat noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan LIT Marketing heeft verstrekt.

5.3 Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen levertermijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van LIT Marketing op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en geeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

5.4 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant LIT Marketing er zich bijzonder voor in dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. LIT Marketing heeft echter jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Artikel 6: Prijzen en leveringen
6.1 LIT Marketing bepaalt de prijs op basis van het uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht eventuele gemaakte kosten. LIT Marketing declareert ook de reistijd, indien op locatie wordt afgesproken. Bovendien worden de gereden kilometers in rekening gebracht.

6.2 LIT Marketing factureert in beginsel maandelijks. LIT Marketing behoudt te allen tijde het recht om tussentijdse betaling van opdrachtgever te verlangen.

6.3 LIT Marketing behoudt zich het recht voor om een voorschotnota van 50% uit te schrijven alvorens LIT Marketing start met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en copyright
7.1 Het door in het kader van de overeenkomst LIT Marketing geleverde blijft eigendom van LIT Marketing totdat de opdrachtgever alle verplichtingen met LIT Marketing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Het door LIT Marketing geleverde, dat ingevolgde lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte (voorschot) factuur plaats te vinden.

8.2 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.3 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen,  plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.4 De opdrachtgever dient op eerste verzoek van LIT Marketing de kosten voor advertenties, media en de porto-en andere verspreidingskosten vooruit te betalen.

8.5 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de debiteur van rechtswege in gebreke en is LIT Marketing gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 1,5% per maand – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

8.6 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in dit artikel is LIT Marketing gerechtigd de goederen en/of diensten terug te nemen en/of haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden, dan wel zich eraan te onttrekken.

8.7 LIT Marketing behoudt zich het recht voor buiten de overeengekomen vergoeding voor haar producten en diensten van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, en rente te vorderen aan de opdrachtgever, die door het uitblijven van de betaling na de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn zijn ontstaan.

8.8 Door opdrachtgever gedane betalingen worden door LIT Marketing ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare factureren die het langst openstaan.

8.9 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 9: Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
9.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.2 In bovenstaande gevallen heeft LIT Marketing voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht LIT Marketing vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

9.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is LIT Marketing gerechtigd de volledige prijs van door haar geleverde diensten en goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van LIT Marketing.

Artikel 10: Overmacht
10.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan internet storingen, internet virusaanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in – en uitvoer belemmeringen en in het geval dat LIT Marketing door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van LIT Marketing niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst schriftelijk worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding. LIT Marketing behoudt zich het recht voor naar eer en geweten de extra kosten die worden gemaakt om situaties te herstellen aan opdrachtgever door te belasten.

Artikel 11: Ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft LIT Marketing het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van LIT Marketing op vergoeding van de geleden schade, gederfde winst en rente.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 LIT Marketing heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Mocht LIT Marketing aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2 LIT Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LIT Marketing.

12.3 LIT Marketing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfstagnatie.

12.4 Het is de opdrachtgever bekend dat de diensten van LIT Marketing kunnen worden beïnvloed door derden (bijvoorbeeld Google). LIT Marketing is niet aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van het door de opdrachtgever gewenste resultaat.

12.5 LIT Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door de aanlevering van onjuiste of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

12.6 LIT Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat.

12.7 LIT Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur of enige blokkades van social media platforms.

12.8 LIT Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door overschrijving van opleveringstermijnen.

12.9 Indien LIT Marketing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van LIT Marketing wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van LIT Marketing beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door LIT Marketing ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

12.10 LIT Marketing heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

12.11 Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij LIT Marketing te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

12.12 Opdrachtgever vrijwaart LIT Marketing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LIT Marketing geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13: Annuleren en verzetten afspraken
13.1 De opdrachtgever dient binnen 24 uur de geplande afspraak te annuleren of te verzetten. Afspraken die worden verzet voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht, mits het verzetten van de afspraak een gevolg is van onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever dient de onvoorziene omstandigheid aan te kunnen aantonen wanneer LIT Marketing  hierom vraagt.

13.2 LIT Marketing behoudt zich het recht voor om geplande werkzaamheden te verzetten of te annuleren indien opdrachtnemer geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

13.3 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van het verzetten of annuleren van de afspraak en zal LIT Marketing vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 Wanneer partijen kennis nemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht c.q. dit noodzakelijk maken. 

 

14.2 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan LIT Marketing verstrekt, zal LIT Marketing zorgvuldig bewaren.

Artikel 15: Recht van reclame
15.1 Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering/uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LIT Marketing te worden kenbaar gemaakt.

15.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te worden voorgelegd.

 

15.3  Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

15.4  Na genoemde termijn van 14 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van reclame voor de opdrachtgever. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

 

15.5 Indien de producten reeds gebruikt zijn, of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd en/of beschadigd vervalt elk recht op reclame.

Artikel 16: Rechtskeuze
16.1 Op alle overeenkomsten met LIT Marketing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LIT Marketing gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.